11. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v torek 23. oktobra 2007, ob 14. uri

Datum: 16.10.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 15. oktober 2007

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v TOREK, 23. oktobra 2007, ob 14. uriv veliki dvorani MONG. Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 18. septembra 20072. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

11. seja točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 2. izredne seje mestnega sveta z dne 18. septembra in 10. seje mestnega sveta z dne 27. septembra 2007

11. seja točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja6. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu MONG za leto 2007 (hitri postopek)

11. seja točka 6

11. seja točka 6-1

11. seja točka 6-2

11. seja točka 6-3

11. seja točka 6-47. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (druga obravnava)

11. seja točka 7

11. seja točka 7-18. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (druga obravnava)

11. seja točka 8

11. seja točka 8-19. Predlog odloka o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici (prva obravnava)

11. seja točka 910. Predlog odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (prva obravnava)

11. seja točka 1011. Predlog odloka o odlaganju odpadkov v MONG (prva obravnava)

11. seja točka 1112. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Ronket

11. seja točka 12

13. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Vodovodna

11. seja točka 13

14. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Obrtna cona Solkan

11. seja točka 1415. Predlog sklepa o podaji soglasja k aneksu št. 1 k pogodbi o najemu poslovne nepremičnine – Primorski tehnološki park

11. seja točka 15

11. seja točka 15-116. Predlog sklepa o nakupu kmetijskega zemljišča parc. št. 2150 k.o. Bate

11. seja točka 1617. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 489/263, 489/264 in 489/265 k.o. Stara Gora

11. seja točka 17

11. seja točka 17-118. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1318/2 in 1318/6 k.o. Kromberk

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 1318/2 in 1318/6 k.o. Kromberk

11. seja točka 18

11. seja točka 18-119. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1527/4 in 1527/6 k.o. Prvačina

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 1527/4 in 1527/6 k.o. Prvačina

11. seja točka 19

11. seja točka 19-120. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 4230/4 k.o. Branik

11. seja točka 20

11. seja točka 20-121. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3997/6 k.o. Ozeljan

11. seja točka 2111. seja točka 21-122. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. *3, 3/2 k.o. Loke

11. seja točka 22

11. seja točka 22-123. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 52/2 in 52/3 k.o. Rožna Dolina.

11. seja točka 23

11. seja točka 23-1

Mirko Brulc, l.r.

ŽUPAN


< Nazaj na seznam