10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. septembra 2007, ob 14. uri - 1. DEL

Datum: 20.09.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 19. september 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 27. septembra 2007, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. seje mestnega sveta, ki je bila 21. junija 2007

10. seja - točka 1Potrditev zapisnika nadaljevanja 8. seje mestnega sveta, ki je bila 12. julija 2007

10. seja - točka 1_1Potrditev zapisnika 9. seje mestnega sveta, ki je bila 12. julija 2007

10. seja - točka 1_22. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

10. seja - točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih nadaljevanja 8. seje mestnega sveta z dne 12. julij 2007 in 9. seje mestnega sveta z dne 12. julij 2007

10. seja - točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. seja - točka 5

10. seja - točka 5_1

10. seja - točka 5_2

10. seja - točka 5_36. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2007 (hitri postopek)

10. seja - točka 6

10. seja - točka 6_1

10. seja - točka 6_2

10. seja - točka 6_3

10. seja - točka 6_410. seja - točka 6_57. Predlog odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (druga obravnava)

10. seja - točka 78. Predlog sklepa v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi

10. seja - točka 8

10. seja - točka 8_1

10. seja - točka 8_29. Predlog sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG

10. seja - točka 9

10. seja - točka 9_110. Predlog sklepa o podaji soglasja za preselitev igralnega salona Fortuna bar na novo lokacijo

10. seja - točka 1011. Predlog odloka o prenehanju uporabe odloka o 32. delnem ZN mesta Nova Gorica, ki obsega območje Damber (hitri postopek)

10. seja - točka 11

10. seja - točka 11_112. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Poslovna cona Prvačina (hitri postopek)

10. seja - točka 12

10. seja - točka 12_113. Predlog odloka o OPPN kompleks igralnice in hotela Park (prva obravnava)

Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka OPPN kompleks igralnice in hotela Park

10. seja - točka 13

10. seja - točka 13_1

10. seja - točka 13_2

10. seja - točka 13_3

10. seja - točka 13_4

10. seja - točka 13_5

10. seja - točka 13_6

10. seja - točka 13_7

10. seja - točka 13_814. Predlog odloka o prenehanju uporabe odloka ZN Mlac Ozeljan (hitri postopek)

10. seja - točka 14

10. seja - točka 14_115. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja

prostora na podlagi programa priprave za občinski LN Lavričeva – podaljšek (hitri postopek)

10. seja - točka 15

10. seja - točka 15_116. Predlog sklepa začetku priprave OPPN Vodovodna

10. seja - točka 16

10. seja - točka 16_1

10. seja - točka 16_2

10. seja - točka 16_317. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Ronket

10. seja - točka 17

10. seja - točka 17_1

10. seja - točka 17_218. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (prva obravnava)

10. seja - točka 18

10. seja - točka 18_1

10. seja - točka 18_219. Predlog sklepa o podaji soglasja k aneksu št. 1 k pogodbi o najemu poslovnih prostorov s podjetjem Viva d.o.o.

10. seja - točka 19

10. seja - točka 19_120. Predlog sklepa o potrditvi osnutka aneksa št. 3 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo leasing

10. seja - točka 20

10. seja - točka 20_1

10. seja - točka 20_221. Predlog sklepa o pričetku postopka nakupa kmetijskega zemljišča parc. št. 2150 in 2151 k.o. Bate22. Predlog sklepa o nakupu kmetijskega zemljišča parc. št. 763 k.o. Dornberk

10. seja - točka 2223. Predlog sklepa o pričetku postopka prodaje kmetijskega zemljišča parc. št. 1171 k.o. Lokovec24. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2519/9 k.o. Banjšice

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 2519/9 k.o. Banjšice

10. seja - točka 24

10. seja - točka 24_1(za preostanek dnevnega reda glejte "10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. septembra 2007, ob 14. uri - 2. DEL")


< Nazaj na seznam