6. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo po zaključku nadaljevanja 5. seje

Datum: 12.04.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 11. april 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 6. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 19. aprila 2007 po zaključku nadaljevanja 5. seje

v veliki dvorani MONG.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 1. marca 2007

Potrditev zapisnika nadaljevanja 4. seje mestnega sveta, ki je bila 6. marca 20072. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov6. seja - točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 5. seje mestnega sveta z dne 29. marca 20076. seja - točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja6. seja - točka 5_1

6. seja - točka 5_26. Obvezne razlage odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice6. seja - točka 67. Predlog odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (prva obravnava)

Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (prva obravnava)6. seja - točka 7

6. seja - točka 7_18. Predlog sklepa v zvezi z izgradnjo sekundarne kabelske kanalizacije6. seja - točka 8

6. seja - točka 8_19. Predlog sklepa o podaji soglasja k šolskemu okolišu6. seja - točka 910. Predlog sklepa o podaji soglasja za opravljanje igralniške dejavnosti na območju MONG6. seja - točka 1011. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o avto taksi prevozih (prva obravnava)6. seja - točka 11

6. seja - točka 11_112. Predlog sklepa o potrditvi strategije razvoja programov za starejše občane v MONG do leta 20106. seja - točka 12

6. seja - točka 12_113. Predlog sklepa v zvezi s pokrivanjem izgube v mestnem potniškem prometu6. seja - točka 13

6. seja - točka 13_114. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1943/6 k.o. Nova Gorica

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 1943/6 k.o. Nova Gorica6. seja - točka 14

6. seja - točka 14_115. Predlog sklepa o nakupu del zemljišč parc. št. 324, 322, 320 in zemljišče parc. št. 738 k.o. Nova Gorica6. seja - točka 15

6. seja - točka 15_116. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1471 k.o. Nova Gorica.6. seja - točka 16

6. seja - točka 16_1Mirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam