2. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 20. decembra 2006 ob 14. uri

Datum: 13.12.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 12. december 2006V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v SREDO, 20. decembra 2006 ob 14.00 uriv veliki dvorani MONG. Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje mestnega sveta, ki je bila 7. 12. 20062. Poročilo o izvršenih sklepih 1. seje mestnega sveta, ki je bila 7. 12. 20062. seja - točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

2. seja točka 4_12. seja točka 4_25. Predlog odloka o spremembi odloka o občinskem lokacijskem načrtu Športni park Solkan2. seja - točka 56. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski LN Lavričeva-podaljšek (hitri postopek)2. seja - točka 67. Predlog odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa (prva obravnava)2. seja - točka 78. Predlog odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)2. seja - točka 89. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice na parc. št. 1100/16, 1100/22, 1100/39, 1100/47 in 1100/55 k.o. Prvačina2. seja - točka 910. Predlog sklepa o potrditvi osnutka aneksa št. 2 k pogodbi o medsebojnih obveznostih, sklenjeni med MONG in Hypo leasing2. seja - točka 10

2. seja - točka 10_1

2. seja - točka 10_3

2. seja - točka 10_411. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 421/10, 421/24, 430/14 in 430/15 k.o. Rožna Dolina2. seja - točka 1112. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata svetnice Elvire Šušmelj

2. seja točka 12Gradivo za 1. in 4. točko dnevnega reda boste prejeli kasneje.

Mirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam